สมาชิกที่สถานะระงับ ขอให้ติดต่อสมาคมฯ เพื่อสอบถามยอดการชำระ เนื่องจากระบบจะไม่คำนวณยอดค้างค่าศพเพิ่มให้ หลังจากสมาชิกมีสถานะระงับ นับตั้งแต่ วันที่ ๑๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

เงื่อนไขการลาออก

หากสมาชิกมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาฌปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

  • - สมาชิกที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขเกิน 180 วัน เมื่อทำการลาออก สมาคมฯ จะหักค่าบำรุงรายปี 50 บาทและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (ค่าสมัคร - ค่าบำรุงรายปี-ค่าธรรมเนียมแรกเข้า = 700 บาท)
  • - สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขเกิน 180 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ