เงื่อนไขการลาออก

หากสมาชิกมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาฌปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

  • - สมาชิกที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขเกิน 180 วัน เมื่อทำการลาออก สมาคมฯ จะหักค่าบำรุงรายปี 50 บาทและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (ค่าสมัคร - ค่าบำรุงรายปี-ค่าธรรมเนียมแรกเข้า = 700 บาท)
  • - สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขเกิน 180 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ