เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภทคือ

  • 1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ พนักงาน หรือบุคลคนทั่วไปที่มีที่อยู่ตามทะเบียน อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี
  • 2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงาน หรือบุคลคนทั่วไปที่มีที่อยู่ตามทะเบียน ไม่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี

อัตราการชำระเงินเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

  • 1) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 850 บาท โดยจำแนกเป็น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าบำรุงรายปี 50 บาท เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 70 ศพ = 700 บาท (ศพละ 10 บาท )
  • 2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 700 บาท เมื่อเข้าเงื่อนไขเกิน 180 วันแล้วนั้น มีสมาชิกในกลุ่มมีการเสียชีวิต ทางสมาคมฯ เรียกเก็บศพละ 10 บาท เมื่อครบทุก 25 ศพ สมาคมฯ จะจัดส่งข้อมูลให้สมาชิกรับทราบในช่องทาง จดหมาย เว็ปไซด์ SMS ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้รับรอง เพื่อให้สมาชิกจ่ายเงินสมทบเข้ามายังสมาคมฯ
  • 3)การคุ้มครองต่อเมื่อเป็นสมาชิกฯ อยู่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน และเอกสารครบถ้วน หากเสียชีวิตก่อนที่จะครบ 180 วัน ทางสมาคมฯ จะจ่ายคืนตามจำนวน ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข

ประโยชน์การเป็นสมาชิกของสมาคม

  • 1) เป็นการวางแผนอนาคตก่อนถึงแก่กรรม
  • 2) ลดค่าใช้จ่ายของลูกหลาน หรือผู้ดูแลใกล้ชิด ให้ไม่ต้องเป็นภาระมากนัก
  • 3) ได้กุศลหนุนนาจากการช่วยเหลือเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกด้วยกัน