ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6

ประชุมตัวแทน นักสังคมสงเคราะห์ ณ นกน้ำรีสอร์ท จังหวัดสตูล