ประกาศวันหยุดสมาคมฯ 6-7 กรกฎาคม 2563

หยุด วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา และหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาวันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563 (หยุดชดเชยวันที่ 15 เมษายน 2563)

อ่านต่อ

ประกาศสิ้นสุดโครงการ

ประกาศสิ้นสุดโครงการพักชำระเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย และขยายระยะเวลา

อ่านต่อ

ประกาศแจ้งเตือนสมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

สมาคมฯ ขอให้สมาชิกเข้าไปตรวจสอบยอดเงินสมทบคงเหลือ และข้อมูลส่วนตัวเพื่อความถูกต้อง

อ่านต่อ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของสมาชิก

ปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้มีการส่ง sms เพื่อแจ้งเตือนให้กับสมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ และข่าวสารของสมาคมฯ หากท่านใดยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่ ยังไม่ชัดเจน ให้สมาชิกรีบติดต่อกลับมายังสมาคมฯ ด่วน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

อ่านต่อ

ประกาศขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ตามข้อบังคับสมาคมฯ จะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ข้อ.5 การห้ามชุมนุม คือห้ามมิให้ชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ฉะนั้น สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ออกไปก่อน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อ่านต่อ

บทบาทและสถานะสมาชิก

ปัจจุบันสมาคมฯ มีระบบเว็บไซต์ที่สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ เงินคงเหลือ และอื่นๆได้ด้วยตนเอง ซึ่งสมาชิกต้องเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสมาคมฯ เมื่อสมาชิกไม่รักษาสิทธิ์ ไม่ตรวจสอบสถานะให้เป็นปกติ ก็จะถูกระงับสิทธิ์

อ่านต่อ

ประกาศแจ้งเตือนสมาชิกที่มีสถานะระงับ และเพิกถอน

สมาชิกตรวจสอบสถานะ หากเป็นสถานะระงับ ให้ดำเนินการติดต่อกลับเข้ามายังสมาคมฯ เพื่อขอชำระเงินสงเคราะห์ศพค้างจ่ายให้เป็นปัจจุบัน และชำระเงินสงเคราะห์ศพ (ล่วงหน้า) เพื่อให้เป็นสถานะเปิดใช้งาน นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศออกไปนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 หากสมาชิกท่านใดยังคงเพิกเฉย และไม่ดำเนินการติดต่อเข้ามายังสมาคมฯ หากพ้นระยะเวลาที่ได้กำหนดแล้ว จะมีผลให้สมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิกทันที

อ่านต่อ

สำคัญ !!..ประกาศเพื่อทราบ

ประกาศพักการชำระเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย

อ่านต่อ

สมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ ทายาท นายไข่ หนูฤทธิ์

สมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ ทายาท นายไข่ หนูฤทธิ์

อ่านต่อ