สมาชิกที่สถานะระงับ ขอให้ติดต่อสมาคมฯ เพื่อสอบถามยอดการชำระ เนื่องจากระบบจะไม่คำนวณยอดค้างค่าศพเพิ่มให้ หลังจากสมาชิกมีสถานะระงับ นับตั้งแต่ วันที่ ๑๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

ณนิอร พรหมมานพ นายกสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการดำเนินการภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วัตถุประสงค์หลักของสมาคมเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นสวัสดิการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของสมาชิกและครอบครัวในการจัดการศพของสมาชิกที่เสียชีวิต และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เสียชีวิต โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาลอีกด้วย

ทางสมาคมเปิดรับสมัครสมาชิก 2 ประเภทด้วยกันคือ สมาชิกสามัญ ได้แก่พนักงานหรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี และสมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงาน หรือบุคลคนทั่วไปที่มีที่อยู่ตามทะเบียน ไม่อยู่ในจังหวัดชลบุรี

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของสมาชิก

ปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้มีการส่ง sms เพื่อแจ้งเตือนให้กับสมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ และข่าวสารของสมาคมฯ หากท่านใดยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่ ยังไม่ชัดเจน ให้สมาชิกรีบติดต่อกลับมายังสมาคมฯ ด่วน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

อ่านต่อ

ประกาศขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ตามข้อบังคับสมาคมฯ จะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ข้อ.5 การห้ามชุมนุม คือห้ามมิให้ชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ฉะนั้น สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ออกไปก่อน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อ่านต่อ

บทบาทและสถานะสมาชิก

ปัจจุบันสมาคมฯ มีระบบเว็บไซต์ที่สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ เงินคงเหลือ และอื่นๆได้ด้วยตนเอง ซึ่งสมาชิกต้องเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสมาคมฯ เมื่อสมาชิกไม่รักษาสิทธิ์ ไม่ตรวจสอบสถานะให้เป็นปกติ ก็จะถูกระงับสิทธิ์

อ่านต่อ

ประกาศแจ้งเตือนสมาชิกที่มีสถานะระงับ และเพิกถอน

สมาชิกตรวจสอบสถานะ หากเป็นสถานะระงับ ให้ดำเนินการติดต่อกลับเข้ามายังสมาคมฯ เพื่อขอชำระเงินสงเคราะห์ศพค้างจ่ายให้เป็นปัจจุบัน และชำระเงินสงเคราะห์ศพ (ล่วงหน้า) เพื่อให้เป็นสถานะเปิดใช้งาน นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศออกไปนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 หากสมาชิกท่านใดยังคงเพิกเฉย และไม่ดำเนินการติดต่อเข้ามายังสมาคมฯ หากพ้นระยะเวลาที่ได้กำหนดแล้ว จะมีผลให้สมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิกทันที

อ่านต่อ

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว ไม่เกิน 180 วัน (0 คน)

ไม่มีผู้เสียชีวิตในเดือนนี้

ดูทั้งหมด

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว เกิน 180 วัน (46 คน)

  1. ทุเรียน งามฤทธิ์
  2. นาง นิรัติ เกื้อสกุล
  3. นาง บุญสม หงษ์ศักดิ์
  4. นาง ประคอง จิตต์จำนงค์
  5. นาง สอิ้ง กล้าหาญ
ดูทั้งหมด