ณนิอร พรหมมานพ นายกสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการดำเนินการภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วัตถุประสงค์หลักของสมาคมเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นสวัสดิการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของสมาชิกและครอบครัวในการจัดการศพของสมาชิกที่เสียชีวิต และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เสียชีวิต โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาลอีกด้วย

ทางสมาคมเปิดรับสมัครสมาชิก 2 ประเภทด้วยกันคือ สมาชิกสามัญ ได้แก่พนักงานหรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี และสมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงาน หรือบุคลคนทั่วไปที่มีที่อยู่ตามทะเบียน ไม่อยู่ในจังหวัดชลบุรี

ประกาศวันหยุดสมาคมฯ 6-7 กรกฎาคม 2563

หยุด วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา และหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาวันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2563 (หยุดชดเชยวันที่ 15 เมษายน 2563)

อ่านต่อ

ประกาศสิ้นสุดโครงการ

ประกาศสิ้นสุดโครงการพักชำระเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย และขยายระยะเวลา

อ่านต่อ

ประกาศแจ้งเตือนสมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

สมาคมฯ ขอให้สมาชิกเข้าไปตรวจสอบยอดเงินสมทบคงเหลือ และข้อมูลส่วนตัวเพื่อความถูกต้อง

อ่านต่อ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของสมาชิก

ปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้มีการส่ง sms เพื่อแจ้งเตือนให้กับสมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ และข่าวสารของสมาคมฯ หากท่านใดยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่ ยังไม่ชัดเจน ให้สมาชิกรีบติดต่อกลับมายังสมาคมฯ ด่วน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

อ่านต่อ

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว ไม่เกิน 180 วัน (0 คน)

ไม่มีผู้เสียชีวิตในเดือนนี้

ดูทั้งหมด

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว เกิน 180 วัน (9 คน)

  1. นางนิน จิตรา
  2. นางพุม ทองอ่อน
  3. นางริ่น แก้วเกื้อ
  4. นางสาววาสนา นาคเอก
  5. นางเจริญ มอญเทศ
ดูทั้งหมด