สมาชิกที่สถานะระงับ ขอให้ติดต่อสมาคมฯ เพื่อสอบถามยอดการชำระ เนื่องจากระบบจะไม่คำนวณยอดค้างค่าศพเพิ่มให้ หลังจากสมาชิกมีสถานะระงับ นับตั้งแต่ วันที่ ๑๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว เกิน 180 วัน (49 คน)

 1. ทุเรียน งามฤทธิ์
 2. นาง นิรัติ เกื้อสกุล
 3. นาง บุญสม หงษ์ศักดิ์
 4. นาง ประคอง จิตต์จำนงค์
 5. นาง สอิ้ง กล้าหาญ
 6. นาง สะกิหน๊ะ ฤทธิ์สาคร
 7. นาง ห้องเลื่อน ตู้เฮี่ยน
 8. นาง เครือวัลย์ มิศกาชีพ
 9. นาง แจ่ม เรืองรักษ์
 10. นางถนอม เกิดสมบูรณ์
 11. นางทรัพย์ บุญแก้ว
 12. นางนงเยาว์ พรหมพิชัย
 13. นางนวน เชื้อเอียด
 14. นางบุญมา ธีราผล
 15. นางปณิดานันทน์ ธีระกุล
 16. นางม้วน น้ำจันทร์
 17. นางสาว หนูซิ้น ประพันธ์
 18. นางสาวกัลยา ขวันมาก
 19. นางสาวจรรยา เหมือนหนู
 20. นางสาวมณี เพ็ชรรัตน์
 21. นางสาวหนูเขียน คงพันธ์
 22. นางสาวอำไพ ช่วยเกิด
 23. นางหวน จันทร์สุวรรณ์
 24. นางอูน คุโณรัมย์
 25. นางเขียน ส้มแป้น
 26. นางเเต๋ว ละวันนา
 27. นางเเสะยะ ปิริยะ
 28. นาย กระจ่าง พุทธศรี
 29. นาย ชัยรัตน์ โพธิ์แก้ว
 30. นาย นิตย์ ภิรมย์
 31. นาย ปล้อง บุตรศรี
 32. นาย หน้ง ชูเพ็ชร์
 33. นาย อดิศักดิ์ มีล่อง
 34. นาย เจริญ จันทร์เจ้ย ย้ายกลุ่ม 02/05/2563
 35. นายขอม คงเกื้อ
 36. นายจันทร์ สงด้วง
 37. นายจำนงค์ เจริญผล
 38. นายดี ทันใจ
 39. นายประสาท แสนสุข
 40. นายประเสริฐ แก้วอินทร์ ย้ายกลุ่ม 27 เม.ย. 63
 41. นายปลอด อินทองสี
 42. นายพิน สิทธิศักดิ์
 43. นายฟู สานทอง
 44. นายมงคล สารา
 45. นายมี ศรีจันทร์
 46. นายสมนึก แก้วศรีบุญ
 47. นายสมพร รัตนกำเนิด
 48. นายสุภี โขมะจิตร์
 49. นายแกะ กลิ่นสอน