แนะนำสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการดำเนินการภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

วัตถุประสงค์สมาคม

 • 1) สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย
 • 2) สมาคมฯ เป็นเพียงหน่วยงานกลาง รับสมาชิกที่มีความประสงค์ จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เมื่อเข้าเงื่อนไขเกิน 180 วัน หากเกิดมีผู้เสียชีวิตในกลุ่มช่วงอายุของสมาชิกนั้นๆ สมาคมฯ จะทำการเรียกเก็บ และเงินที่ทางสมาชิกชำระเงินสงเคราะห์เข้ามา จะทำจ่ายให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตและชำระเงินเป็นปกติ
 • 3) การคุ้มครองต่อเมื่อเป็นสมาชิกฯ อยู่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน และเอกสารครบถ้วน หากเสียชีวิตก่อนที่จะครบ 180 วัน ทางสมาคมฯ จะจ่ายคืนตามจำนวน ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข
 • 4) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 850 บาท โดยจำแนกเป็น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าบำรุงรายปี 50 บาท เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 70 ศพ = 700 บาท (ศพละ 10 บาท )
 • 5) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 700 บาท เมื่อเข้าเงื่อนไขเกิน 180 วันแล้วนั้น มีสมาชิกในกลุ่มมีการเสียชีวิต ทางสมาคมฯ เรียกเก็บศพละ 10 บาท เมื่อครบทุก 25 ศพ สมาคมฯ จะจัดส่งข้อมูลให้สมาชิกรับทราบในช่องทาง จดหมาย เว็ปไซด์ SMS ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้รับรอง เพื่อให้สมาชิกจ่ายเงินสมทบเข้ามายังสมาคมฯ
 • 6) สมาคมฯ จะมอบเงินช่วยเหลือตามจำนวนที่เรียกเก็บได้จริงของกลุ่มสมาชิกที่เสียชีวิต หักค่าบริหารและจัดการตาม มติของสมาคมฯ
 • 7) หากสมาชิกประสงค์จะขอลาออกนั้น สมาชิกที่ยังไม่เข้าเงื่อนไข สมาคมฯจะหักค่าบำรุงรายปี 50 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท หากอยู่เกิน 180 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ

หน้าที่ของสมาชิก

 • 1) ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของสมาคมฯ
 • 2) เมื่อสมาชิกสมัครเข้ามา ต้องทำการติดต่อกับสมาคมฯ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของสมาคมฯ หรือผู้รับรอง เพื่อรับทราบข้อมูลจากทางสมาคมฯ อันเป็นประโยชน์ของสมาชิกเอง
 • 3) เมื่อสมาชิกอยู่เกิน 180 วัน แล้ว หากเกิดมีการชำระเงินสงเคราะห์ศพ ดำเนินการเรียบร้อยภายใน 20 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิก
 • 4) สมาชิกต้องไม่ค้างชำระเงินสงเคราะห์ค่าศพ หลังจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าหมด เป็นระยะเวลา 1 เดือน จะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม ฯ
 • 5) สมาชิกสามารถอุทธรณ์ได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดหมายเพิกถอนชื่อออก แต่ในระยะเวลาที่ทำเรื่องอุทธรณ์ เมื่อสมาชิกเกิดมีการเสียชีวิต จะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์
 • 6) กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก หรือบุคคลผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมฯ กำหนด

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ และผู้รับเงินสงเคราะห์

 • 1) โปรดชำระเงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฯ ตามข้อบังคับกำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ครบถ้วน หากสมาชิกฯ เสียชีวิต โดยสมาคมฯ จะจ่ายเงินให้กับผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์โดยจ่ายครั้งแรกเท่าที่เรียกเก็บได้หลังจากที่ได้รับเอกสาร ข้อมูลครบถ้วน หลังจากนั้นจะจ่ายส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมฯ ได้จ่ายเงินครั้งแรก หากรายใดมีปัญหาจะนำเข้าที่ประชุม เพื่อขอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์

 • 1) หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก
 • 2) ใบมรณะบัตรของสมาชิก
 • 3) สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต (ประทับตรา “ตาย”)
 • 4) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ
 • 5) สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ระบุไว้กับสมาคม ฯ

เวลาเปิดทำการ

 • - สมาคมฯ เปิดทำการในวันจันทร์ – เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 ถึงเวลา 17.00 น.
 • - หยุดทำการในวันอาทิตย์ และ วันนักขัตตฤกษ์

การติดต่อประสานงานทั่วไป

ช่องทางการติดต่อประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ท เวิร์ค

 • ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป โทร. 095-7693187
 • ฝ่ายเรียกเก็บ /รับชำระค่าฌาปนกิจ /ใบเสร็จรับเงิน
 • 1.) ชำระฌาปนกิจ 1 โทร. 099-4966441 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0994966441
 • 2.) ชำระฌาปนกิจ 2 โทร. 096-7846428 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0967846428
 • 3.) ชำระฌาปนกิจ 3 โทร. 084-2085991 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0842085991
 • 4.) ชำระฌาปนกิจ 4 โทร. 080-9815352 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0809815352
 • 5.) ชำระฌาปนกิจ 5 โทร. 084-2089661 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0842089661

ฝ่ายรับแจ้งเสียชีวิตเข้าเงื่อนไข

 • ส่งเอกสารสมาชิกถึงแก่กรรมเข้าเงื่อนไข (***เฉพาะส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิก***) Line ID : 0834279897
 • สอบถามรายละเอียดการส่งเอกสารการเสียชีวิต โทร. 085-5976459

ฝ่ายพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาท

ฝ่าย ลาออก

ฝ่ายรับแจ้งเสียชีวิตไม่เข้าเงื่อนไข